SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-Honduras seura ry

ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja

samalla mahdollistaa maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen. Lisäksi yhdistys edistää

kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

– tiedottaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun kansainvälisyyteen ja maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa

– kokoaa ja välittää maahanmuuttajille tarpeellista tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista ja

kulttuurista, sekä maahanmuuttajien oikeuksista

– toimii yhdyssiteenä suomalaisten, maahanmuuttajien ja viranomaisten kesken

– järjestää maahanmuuttajille kursseja ja harrastustoimintaa

– järjestää koulutus- ja valitustilaisuuksia, kokouksia, illanviettoja ja juhlia

– toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi

– hakea ja ottaa vastaan avustuksia

– hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

– järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea

yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa

kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä

yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen

on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla

ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä

laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallitus

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan,

sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri,

rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.11. – 31.10.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös

vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi

viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään marrashelmikuussa

ja syyskokous heinä-lokakuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymisja

kannattajajäsenmaksun suuruus

7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on

kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on

esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta

– kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

– yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)

enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan

enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0